با تصمیم عجیب لوئیس فن خال، هلندی ها با شرایط عجیبی در قطر تمرین می کنند.