طرح درس كلي رشته هندبال

جلسه موضوع درس روش اجرا تعريف ضربه نكات اصلي اشتباهات رايج 1 آشنايي با توپ ( هندبال ) – دانش آموزان با دردست گرفتن توپ و آشنا شدن با حجم و اندازه و وزن توپ آنرا به سمت بالا پرتاب كرده و دريافت مي كنند. – توپ را بر روي زمين قل داده و دوباره مي گيرند . – توپ را دور كمر چرخانده … دور زانوها چرخانده . – توپ را با يك دست گرفته و به همه جهات بچرخانند. – بهتر است كه توپ به تعداد دانش آموزان موجود باشد .