فاکتورهای آمادگی جسمانی

فاکتورهای امادگی جسمانی عوامل گوناگونی را شامل می شوند. ولی کلا براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی آمادگی جسمانی به معنای توانایی انجام کار عضلانی به صورت رضایت بخش است. در تعریفی دیگر دانشکده طب ورزش آمریکا آمادگی جسمانی را این چنین تعریف می کند: قابلیت اجرای فعالیت های بدنی (از سطح متوسط تا پُر شدت) بدونِ خستگیِ بیش از حد، و حفظ این قابلیت در همه دوره زندگی. آمادگی جسمانی شامل چند فاکتور است که به دو هدف کلی آمادگی جسمانی مربوط با سلامت و مهارت تقسیم می