فاکتورهای آمادگی جسمانی:

با ۵ فاکتور مهم آمادگی جسمانی آشنا شوید بسیار ضروری ومهم است که یک ورزشکار بداند درورزشی که انجام میدهد کدام یک ازعوامل یا فاکتورهای آمادگی جسمانی نقش اساسی ایفا میکندزیراازاین طریق به نتایج مطلوب زیرخواهد رسید: 1-زمان رسیدن به نقطه عطف ومطلوب دربرخورداری ازفیزیک مناسب به حداقل ممکن میرسد(پیشرفت سریع ) 2-ازآسیب دیدگی بی مورد تا مقیاس بالایی جلوگیری میکند 3-ازفشارآوردن بی مورد برسایرعضلات ودستگاههای بدن جلوگیری می نماید 4-زمان اجرای مطلوب حرکات ورزشی طولانی